Традиционни и не традиционни отоплителни, и слънчеви системи, фотоволтаични системи

Видове термопомпи според енергоизточника

 В днешно време има много начини за отопление на една сграда и различни видове енергоизточници. Ние ви предлагаме едно ново и евтино решение за отоплението и охлаждането на вашата сграда - термопомпени агрегати "SET"

 Термопопомпите са агрегати, които отнемат топлинна енергия от подпочвените води, земните недра, плитките почвени слоеве или заобикалящият ни атмосферен въздух и я предават на вътрешната отоплителна инсталация на сградата. Използването на термопомпени инсталации е най-евтиният и лесен начин за отопление и охлаждане на сгради.
Най-важните предимства са:

- източникът на енергия е възобновяем и лесно достъпен

- термопомпен агрегат е с висок коефициент на трансформация- COP (Coefficient Of Performance) в режим на отопление и EER(Energy Efficency Ratio), в режим на охлаждане.

- 100% автоматизиран процес на пренасяне на топлинна енергия от източника до на вътрешната отоплителната инсталация

- висока степен на защита против аварии и пожари

- не се изискват специални помещения и съоръжени за складиране на енергоизточника

- най-нисък процентен дял отделяни вредни емисии в околната среда

Видове термопомпи според енергоизточника
Термопомпи "вода-вода" (хидротермални)

  Хидротермалните термопомпи ("вода-вода") ползват топлинната енергия на подпочвените води. Водата от източника (сондаж, кладенец дренажни води и др.) се изпомпва до термопомпата, където се охлажда. Отнетата топлина се отдава на топлоносителя на вътрешната отоплителната инсталация, а охладената вода се реинжектира (връща) в попивателен кладенец или сондаж.
  Този тип термопомпи имат най-голяма ефективност поради непроменливата температура на подпочвените води, което води до гарантирано постоянен коефициент на трансформация (COP). Коефициентът COP отчита отношението между консумираната от термопомпата електрическа мощност (kW) и отдадената от агрегата топлинна енергия на вътрешната отоплителна инсталация (kW). В случай, когато температурата на подпочвените води е в интервал от +8 до +13°С и при подаване на топлоносителя към вътрешно отоплителната инсталация с температура +35°С, коефициента на трансформация на термопомпеният агрегат е COP = 5 ÷ 7. В тези случаи, при влагането на всеки киловат електроенергия, термопомпата отдава между 5 и 7 киловата топлинна енергия на сградата. Богатата гама от мощности на термопомпите тип "вода-вода", обуславя широкото им приложение при отоплението и охлаждането както на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, така и на хотели, болнични заведения, училища, детски градини, административни и офис сгради и др.

Термопомпи "земя-вода" (геотермални)

Видове термопомпи според енергоизточника
 
 
  Термопомпите "земя-вода" биват два вида"

 *Термопомпи "земя-вода" с хоризонтален топлообменник, които използват геотермална енергия под формата на топлина, получена вследствие на поетата слънчева радиация от плитките почвени слоеве.
  Геотермалният топлообменник, посредством който се отнема топлината, представлява хоризонтална тръбна разводка от полиетиленова тръба, положена по подходящ начин в трашейни изкопи на дълбочина 180см под котата на естествения терен в границите на имота. С помощта на хоризонталния топлообменник се извлича поетата слънчева радиация от най-горните земни слоеве и се пренася до термопомпата. Недостатък на този метод е необходимостта от голяма свободна площ на парцела, където да се положи топлообменникът. Това предполага и по-малки мощности на термопомпените агрегати, използващи този ти топлообменници.
Видове термопомпи според енергоизточника
*Термопомпа "земя-вода" с вертикален топлообменник, които използват геотермалната енергия, намираща се в земните недра под формата на топлина, породена от радиоактивните процеси в земното ядро.
 Геотермалният вертикален топлообменник, посредством който се отнема топлината, представлява специализирана полиетиленова тръба, положена вертикално в сондажен отвор с дълбочина 100м, в която циркулира топлоносител (разтвор на етиленгликол). Тръбата се уплътнява с материал с висока топлопроводимост, който улеснява предаването на топлинната енергия от земните недра на циркулиращия етиленгликол. Циркулационна помпа засмуква затопления разтвор от геотермалния топлообменник и го доставя до термопомпения агрегат, който от своя страна отнема топлината на разтвора и я предава на вътрешно отоплителната инсталация. Изходящият, вече охладен разтвор от термопомпата постъпва отново в геотермалния топлообменник за последващо затопляне.
От един вертикален топлообменник се извлича от 7 до 9 kW топлинна енергия на термопомпата. При необходимост от по-голяма мощност се изграждат няколко топлообменника на разстояние най-малко 450см  един от друг.
В сравнение с хоризонталният топлообменник, при този метод се постига по-високи коефициенти на трансформация, в следствие на целогодишно високи температури на земните недра.
Видове термопомпи според енергоизточника

 Термопомпа "въздух-вода" (т.нар. чилъри)

 Темопомпеният агрегат, тип "въздух-вода", е система от външно и вътрешно тяло, свързани посредством медна тръбна разводка. Външният модул се монтира на фасадата, покрива или друго подходящо място на не повече от 25м от мястото на монтаж на вътрешното тяло.
При режим отопление, външният (компресорен) агрегат използва топлината на атмосферния въздух и я пренася до вътрешния (хидро) модул, който от своя страна предава топлината на вътрешно отоплителната инсталация. Съвременните термопомпи "въздух-вода", работят ефективно и при много ниски температури (до -20°С) на атмосферния въздух. По този начин се гарантира подаването на топлинна енергия към отоплителната инсталация през целия отоплителен сезон. Този тип термопомпи подават към отоплителната инсталация топлоносител с температура от 30°С до 45°С. Поради тази причина, за този тип термопомпени инсталации, най-подходящите отоплителни тела са водното подово отопление и вентилаторните конвектори.  

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.